Tie­to­suo­ja­se­los­te

 1. Rekisterinpitäjä 

D-Rakennekosteus T:mi, Y-tunnus 1373389-5, Tähtimöntie 7, 01350 Vantaa 

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa: 

D-Rakennekosteus T:mi / Jari Suominen, Tähtimöntie 7, 01350 Vantaa Puh. 050 3582200 Sähköposti: jari.suominen(at)d-rakennekosteus.fi 


2. Rekisterin nimi 

D-Rakennekosteus T:mi:n asiakasrekisteri. 


3. Henkilötietojen käyttötarkoitus 

D-Rakennekosteus käyttää henkilötietoja asiakassuhteiden hoitamiseen, asiakassuhteiden hallinnointiin ja kehittämiseen, palveluiden/tuotteiden tuottamiseen ja toimittamiseen sekä niistä laskuttamiseen, liiketoimintansa analysointiin ja palveluidensa kehittämiseen sekä lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseen. 


Tietoja käytetään myös asiakkaan ja D-Rakennekosteus T:mi:n oikeuksien ja velvollisuuksien täyttämiseksi. Henkilötietojen käsittely perustuu sopimukseen tai muuhun asialliseen yhteyteen. 


4. Rekisteriin tallennettavat tiedot 

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot: 

  • Asiakkaan nimi 
  • Osoite 
  • Sähköpostiosoite 
  • Puhelinnumero 
  • Y-tunnus (yritys) tai henkilötunnus 
  • Tarvittaessa luottotiedot 
  • Tiedot ostetuista D-Rakennekosteus -palveluista ja niiden toimittamisesta 
  • Asiakassuhteen tai muun asiallisen asiointisuhteen yhteydenpidossa syntyneiden asia­kas­pal­ve­lu­ta­pah­tu­mien ja -dokumenttien taltioinnit. 


5. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti asianomaiselle rekisterin pitäjälle. Tarkastusoikeus 

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. 

Oikeus tietojen oikaisemiseen 

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot. 

Vastustamisoikeus 

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli hän kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 

Suo­ra­mark­ki­noin­ti­kiel­to 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. 

Poisto-oikeus (ks. myös kohta 8) 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön kuukauden sisällä pyynnön vastaanottamisesta, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. 

   On otettava huomioon, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen velvoite tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. 

   Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista. 

   Lisäksi D-Rakennekosteus-yritystä koskee Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 2013, jonka kohdassa 6.1.3 sanotaan aineiston ja tietojen säilyttämisestä: ”Konsultti on velvollinen säilyttämään tilaajalta saamansa alkuperäisen ja toimeksiannon perusteella laatimansa aineiston 10 vuotta toimeksiannon päättymisestä.  Sähköinen aineisto säilytetään siinä muodossa kuin se on luovutettu ja konsultilla ei ole velvollisuutta päivittää aineistoa uudempiin muotoihin. 

   Jos konsultti lopettaa toimintansa ennen kuin 10 vuotta on kulunut toimeksiannon päättymisestä, konsultin tulee ilmoittaa tilaajalle tai tämän seuraajalle missä aineistoa säilytetään ja kuka siitä vastaa, tai konsultin on tarjottava aineistoa tilaajalle tai tämän seuraajalle.     Säilytysajan päätyttyä ennen aineiston hävittämistä konsultin on mahdollisuuksien mukaan ilmoitettava asiasta hyvissä ajoin tilaajalle tai tämän seuraajalle. Aineisto on vaadittaessa luovutettava luovuttamisesta aiheutuvia kustannuksia vastaan.

Suostumuksen peruuttaminen 

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen. 

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tie­to­suo­ja­val­tuu­te­tul­le Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus, kantelu tie­to­suo­ja­val­tuu­te­tul­le, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tie­to­suo­ja­lain­sää­dän­töä. Tie­to­suo­ja­val­tuu­te­tun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html 


6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Asiakasrekisterin tiedot kerätään suoraan asiakkaalta kysymällä tietoja häneltä itseltään tarjousvaiheessa ja asiakkaan tietoja täydennetään tilausvaiheessa, sopimuksen solmimisen yhteydessä. Osa tiedoista kerääntyy rekisteriin muun asioinnin yhteydessä saaduista tiedoista, kuten asiakaspuheluiden, verkkolomakkeen tai sähköpostiviestien kautta. 


Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää sovellettavan lainsäädännön rajoissa myös yleisesti saatavilla olevista lähteistä, kuten väestörekisteristä, luot­to­tie­to­re­kis­te­ris­tä ja muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä. 


7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

D-Rakennekosteus ei säännönmukaisesti luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille. Tietoja voidaan kuitenkin satunnaisesti luovuttaa Suomen lain mukaisesti viranomaisille rekisterinpitäjällä olevien lakiin tai määräyksiin perustuvien velvoitteiden toteuttamiseksi tai viranomaisten lakiin perustuvien luovutuspyyntöjen mukaisesti. 


8. Henkilötietojen käsittelyn kesto 

Henkilötietoja käsitellään niin kauan kuin asiakkuus on voimassa ja mitä lakisääteinen velvoite vaatii: 

  • Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) kirjanpitoaineistoa vaaditaan säilyttämään määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista. 
  • Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 2013 kohdassa 6.1.3 sanotaan aineiston ja tietojen säilyttämisestä, että konsultti on velvollinen säilyttämään tilaajalta saamansa alkuperäisen ja toimeksiannon perusteella laatimansa aineiston 10 vuotta toimeksiannon päättymisestä. 


9. Henkilötietojen käsittelijät ja tietojen suojaus 

Rekisterin pitäjä käsittelee henkilötietoja. Paperilla olevat asiakastiedot säilytetään lukkojen takana. Asiakastietoja säilytetään myös sähköisessä muodossa ja tietoihin on pääsy vain rekisterin pitäjällä. Tiedot on suojattu omalla käyttäjätunnuksella salasanoin, luotettavalla palomuurilla ja muilla teknisillä keinoilla, kuten esim. viruksien ja haittaohjelmien torjuntaohjelmilla. Nettisivustolta tapahtuva lomakkeiden lähetys on SSL-salattua tietoliikennettä. 


Rekisterin pitäjä voi ulkoistaa paperisten ja sähköisten asiakastietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, kuten kirjanpitäjä tai IT-tuki, jolloin rekisterin pitäjä takaa sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tie­to­suo­ja­lain­sää­dän­nön mukaisesti. 


10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle 

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 


11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi 

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin. 


12. Evästeet nettisivustolla kos­teus­mit­taus­hel­sin­ki.fi 

D-Rakennekosteuden nettisivusto kos­teus­mit­taus­hel­sin­ki.fi käyttää evästeitä, joilla kerätään sivuston kävijätietoja analysointia varten. Voit halutessasi kieltää seurantaevästeiden käytön selaimessasi.  


Käytämme Google Analytics -analysointityökalua, joka käyttää evästeitä ja jolla seuraamme sivustomme sivujen kävijämääriä ja kävijöiden käyttäytymistä sivustollamme. Käytämme em. analysointityökalua sivuston kehittämiseen ja varmistamaan nettisivuston toimivuuden. Google Analytics ei yksilöi kävijöitä.  


D-Rakennekosteuden nettisivusto kos­teus­mit­taus­hel­sin­ki.fi sijaitsee Suomen Hostingpalvelu Oy:n palvelimella Helsingissä. Palvelinsalit ovat ympäri vuorokauden valvottuja ja palvelimet on suojattu monitasoisilla, tehokkailla järjestelmillä. Yrityksen nettisivustolta tapahtuva lomakkeiden lähetys on SSL-salattua tietoliikennettä. 


--- 


Etusivulle


Kosteusmittaukset


Betonin kosteusmittaus


Kuivauspalvelu


Lämpökuvaus


Hajunpoisto


Tietoa yrityksestämme

D-Ra­ken­ne­kos­teus

Sertifioitu kosteudenmittaaja

Jari Suominen

puh. 050 3582200

jari.suominen(at)d-rak.fi


Tähtimöntie 7

01350 Vantaa

Y-tunnus 1373389-5

ALV-rek.


Tietosuojaseloste


Toi­mia­lu­eem­me

Helsinki, Espoo ja Vantaa. Tarvittaessa koko Uudenmaan alue.

Kos­teus­mit­taa­jan blogi

Case-esimerkkejä toisella nettisivullamme

d-rakennekosteus.fi

jonne pääsee

maapallo-kuvakkeesta.


© D-Rakennekosteus 2021. Kaikki oikeudet pidätetään.

oidom badge